Study visit

รายงานการศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น 2552

สำนักห้องสมุด มีพื้นที่ 5,594.03 ตร.ม. เป็นตึกขนาด 5 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 31 คนจำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มบริหารจัดการ 8 คน กลุ่มจัดทำแคตตาล็อก 4 คน กลุ่มบริการห้องสมุด 16 คน และกลุ่ม IT 3 คน คิดเป็นสัดส่วนจำนวนบุคลากรห้องสมุดที่ให้บริการต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 : 220 คน

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ร้อยละของหนังสือในห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีนาโกย่า จำแนกตามประเภทหนังสือ

ห้องสมุดของสถาบันฯ มีหนังสือทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาญี่ปุ่นให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 461,672 เล่มมีการรับวารสาร ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 6,500 ฉบับต่อปี คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาต่อจำนวนหนังสือเท่ากับ 1 : 68 เล่ม

บูธสำหรับค้นคว้าส่วนตัว มี Wireless Lan

ห้องอ่านหนังสือ มี Wireless Lan

เครื่อง Printer แบบอ่านบัตรและหักเงินจากบัตรอัตโนมัติ

บูธโสตทัศนูปกรณ์ส่วนตัว สำหรับค้นคว้าจาก DVD Video และ Movie

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จะเปิดรายการข่าวของ BBCเป็นประจำ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจในการฝึกภาษาอังกฤษ

ตู้เก็บหนังสือแบบเลื่อน (Electric Compact Shelving) ใช้เก็บหนังสือที่ไม่ใช้บ่อย ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้ถึง 25%

ห้องสมุดของสถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบำรุงรักษา และสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ ในปี 2007 เป็นเงิน 14,435,550 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายสำนักงาน ส่วนในปี 2008 ได้รับงบประมาณรวม 24,808,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาต่องบประมาณห้องสมุดปี 2008 เท่ากับ 1 : 3,625 บาท

แผงแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าภายในตัวอาคาร

แผง Solar Cell รับแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารห้องสมุดเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในอาคาร

ปลูกต้นไม้บนหลังคา เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด

ข้อเสนอแนะงานวิทยบริการ

  1. ควรขยายพื้นที่ห้องสมุดกลางศูนย์เทเวศร์ ให้กว้างขวางเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากร โดยก่อสร้างชั้นลอยเพิ่มเติม (ดาดฟ้าตึกสำนักวิทยบริการฯ) ตลอดแนวทั้งชั้น และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาชั้นลอย เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในตึก ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าภายในตึกได้
  2. ควรออกแบบตกแต่งภายในห้องสมุดให้สวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ มีบูธอ่านหนังสือส่วนตัว มีมุมพักผ่อน มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ไว้บริการนักศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเผยแพร่ข่าว BBC, CNN,Discovery, National Geographic หรือช่องที่เป็นสารประโยชน์ให้แก่นักศึกษาตลอดเวลา เป็นต้น
  3. ควรมีการนำตู้หนังสือแบบเลื่อน (Compact shelves) มาใช้สำหรับเก็บโสตทัศนูปกรณ์ วารสารหนังสือของห้องสมุดที่คนอ่านไม่บ่อย ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งตู้หนังสือได้มากกว่า 25%ทำให้มีพื้นที่ว่างในห้องสมุดมากขึ้น

ข้อเสนอแนะงานวิชาการ

  1. ควรทำความร่วมมือทางวิชาการในโครงการหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ไปศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง
  2. ควรศึกษาและนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างจริงจังเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะการติดตั้งแผง Solar Cell บนหลังคาอาคารสูงทุกแห่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด กพร. และเป็นต้นแบบหน่วยงานที่ใช้พลังงานสะอาด

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

 

รายงานการศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น.pdf