Training

รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเฉพาะ

รายงานสรุปผลการฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเฉพาะและตัวชี้วัดเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของบุคลากรของสำนักสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยตัวชี้วัดและการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด ณ โรงแรมอาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา จ.ตราด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 51 คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 260,040 บาท

ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และสามารถร่วมกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างได้ผล เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวัง เป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

อ่าน รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเฉพาะ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ ฉบับเต็ม ได้ที่นี่