Training

Searching electronic databases training for RMUTP student

งานวิทยบริการ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรจากบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น จำกัด คุณประภาศรี  ทองลิ่ม มาให้ความรู้ตลอดจนแนะนำวิธีการและเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออ นไลน์ ซึ่งบรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสืบค้นจากฐานข้อมูลออ นไลน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความต้องการ

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด