Training

Information literacy training project for RMUTP student

งานวิทยบริการ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 132 คน ณ ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติรวมถึงวิธี การสืบค้นและตรวจสอบรายการยืม-คืนหนังสือจากเครื่องมือช่วยค้น (Web Opac) ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการให้บริการห้อง สมุด สามารถทำการสืบค้นและยืม-คืนหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด