คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

Digital collection services for teacher

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทั้ง 4 แห่ง เปิดให้บริการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสำหรับอาจารย์และบุคคลภายนอกเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และบุคคลภายนอก   ขณะนี้ห้องสมุดมีบริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือด่วน โดย ผู้ใช้บริการไม่ต้องไปค้นหาหนังสือที่ชั้นหนังสือด้วยตนเอง  เพียงท่านกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะดำเนินการ ให้ท่านทันที