Training

Digital Collection training for librarians

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดอบรบเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) ตามโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น 3 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งบรรณารักษ์เข้าร่วมอบรม 2 ท่าน คือ น.ส.รัตดา   พุทธะศรีเมืองและน.ส.รัชนีพร   คุ้มเกวียน โดยการฝึกอบรบครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานของระบบ ThaiLIS พร้อมกับการแก้ปัญหาในการสืบค้น Upload Software ฯลฯ โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อซักถามเกี่ยวกับปัญหาและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหา ต่างๆ ในการเข้าใช้งานในระบบ ThaiLIS พร้อมทั้งมีการตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมา แก้ไขในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด