Training

ThaiLIS training project 1/2555

วันที่ 6 มีนาคม 2555 บริษัท EBSCO  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ครั้งที่ 1/2555 ขึ้น ณ ห้อง 11201 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรที่มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยห้องสมุด มทร.พระนคร มอบหมายให้  นางสาวรัตดา   พุทธะศรีเมือง, นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอลและนางสาวรัชนีพร  คุ้มเกวียน  เป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรม โดยการฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ จำนวน 4  ฐาน ได้แก่

–          Academic Search Premium

–          Education Research Complete

–          Computers & Applied Sciences Complete

–          H.W. Wilson

–          หลังจากฝึกอบรมทำให้บุคลากรห้องสมุดมทร.พระนคร มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนะนำ และอธิบายขั้นตอนการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจใช้ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเต็ม