Study visit

SAR study visit

15 July 2014

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6องค์ประกอบ จำนวน 22 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.77  คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.0