ผลการดำเนินงาน ปี 54

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ  :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (KPI)ตามคำรับรอง เป้าหมาย ของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จำเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 1.1 เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล 

1.2 สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ

จำนวนบุคลากรในคณะที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ  75 ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น : ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานวิทยบริการ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ  KM  : ร้อยละ 75 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ผู้ทบทวน : น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) ผู้อนุมัติ :  ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล  ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

ประเมินผล  แผนการจัดการความรู้ แผน 2 (รอบ 12 เดือน)

แบบฟอร์ม 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างคนดี คนเก่ง มีทักษะในงานพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ
องค์ความรู้ที่จำเป็น : ความรู้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน
ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1 การบ่งชี้ความรู้ 

– ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิทยบริการ

มีทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ 50  เรื่อง มีการบ่งชี้ความรู้ จำนวน 50 เรื่อง ดังนี้ 

1.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การเตรียมความพร้อมในห้องที่จะบันทึกรายการโทรทัศน์ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

2.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การเตรียมห้องควบคุม (Control room) ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

3.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นเตรียมทำการทดสอบระบบก่อนถ่ายทำรายการ, การทดสอบระบบของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

4.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ทดสอบระบบเสียงของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

5.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การทดสอบระบบภาพของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

6.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนระหว่างการถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

7.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ระบบการทำงานและขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

8.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การใช้กล้อง Sony HVR-Z1P ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

9.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ศัพท์เทคนิคทางโทรทัศน์ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

10.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ศัพท์ที่ใช้เรียกการเคลื่อนไหวของกล้องของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

11.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ช็อทพื้นฐาน (Basic shots) ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

12.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ลักษณะของภาพที่ถ่าย และหลักการกำหนดภาพของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

13.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนการควบคุมเครื่อง Switcher Any cast ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

14.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ควบคุมการสลับภาพ แบบ Dissolve ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

15.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ควบคุมระบบเสียงและการควบคุมกล้องของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

16.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การควบคุมเครื่อง Switcher ประเภท SONY ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอStudio Media

17.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนการควบคุมภาพและเสียงของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

18.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ข้อกำหนดในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

19.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การควบคุมการบันทึกการถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

20.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน กระบวนการหลังการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

21.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ส่วนประกอบต่างๆของ Project ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

22.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนการตัดต่องานของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

23.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนการโยนเทป (Export to tape) ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

24.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนการแปลงไฟล์โดยการใช้โปรแกรม Procoder ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

25.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน วิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ  DVD ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

26.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน วิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ  VCD ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

27.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน วิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ WMV  เพื่อทำการอัพโหลดขึ้น  WEB ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

28.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน วิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ AVI เพื่อบันทึกลงเทป  BETA ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

29.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ลง Website MMD ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

30.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน ขั้นตอนในการอัพโหลดไฟล์ VDO ลงWebsite ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

31.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การค้นหาสื่อการสอนในระบบ MMD ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

32.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน วิธีการสร้างหมวดหมู่ – หมวดหมู่ย่อยในระบบ MMD ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

33.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การเพิ่มคณาจารย์ผู้สอน – เจ้าของสื่อในระบบ MMD ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

34.กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ตอน การเพิ่มหัวข้ออื่นๆในระบบ MMD ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ Studio Media

35.การวิเคราะห์และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

36.เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ EBSCO

37.การติดตั้ง Oracle 10g

38.การติดตั้ง WebServer

39.การติดตั้ง Oracle 11g

40.การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

41.ความรู้เบื้องต้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

42.การทำ Web Service ด้วย ASP.Net

43.JQuery

44.การสร้าง Partition ใน windows 7

45.ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มทร.พระนคร

46.การเข้าหัวสายสัญญาณเครือข่าย (สายเเลน) ชนิด RJ-45

47.การ Splice สายสัญญาณเครือข่าย (สาย Fiber Optic)

48.การใช้ iperf เพื่อทดสอบ Bandwidth บนระบบเครือข่าย (for windows)

49.การซ่อมแซมฐานข้อมูล MySQL

50.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPV6 สำหรับผู้ใช้ทั่วไป