คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

SQL Server 2008 : คำสั่ง SELECT

 

เป็นคำสั่งที่ใช้เรียกดูข้อมูล มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

SELECT ชื่อคอลัมน์ FROM ชื่อตาราง

หรือ

SELECT  * FROM  ชื่อตาราง

* หมายถึงทุกคอลัมน์ในตารางนั้น

 

SELLECT * FROM Customer


SELECT CusName, CusAge, CusAddress FROM Customer