คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

SQL Server 2008 : การ Back UP และ Restore Database

 

การ Back Up เป็นการสำรองข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นไว้ โดยที่เมื่อเราทำงานแล้วเกิดความผิดพลาด ก็สามารถใช้ไฟล์ที่เราทำ Back Upไว้ มากู้ข้อมูล หรือ Restore กลับคืนมาได้

 

ขั้นตอน Back UP

1. คลิกขวาที่ ฐานข้อมูล (Database) ที่เราต้องการทำสำรองข้อมูล ในทีนี้คือ Customer เลือก Task -> Back Up

2. เลือกรูปแบบการ Back Up

  • Database ฐานข้อมูลที่ต้องการทำสำรองข้อมูล เลือกเป็น Customer
  • Back Up type – Full เป็นการ Back Up ทั้งหมด – Differential สำรองเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง  ให้เลือกเป็น Full
  • Backup set will be expire เป็นการกำหนดว่าให้ข้อมูลที่สำรองมีวันหมดอายุหรือไม่ ในที่นี้ใช้ค่ามาตรฐาน คือไม่กำหนดวันหมดอายุ
  • Destination ที่เก็บข้อมูลสำรอง ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\ชื่อฐานข้อมูล.bak

เสร็จแล้วกด OK

3. เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความขึ้นมาบอก ให้ OK เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสำรองข้อมูล