คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

SQL Server 2008 : คำสั่ง WHERE

 

คำสั่ง WHERE ใช้ระบุเงื่อนไขเลือกข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากตาราง โดยใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆ เช่น SELECT, DELETE หรือ UPDATE เป็นต้น

รูปแบบคำสั่ง

SELECT ชื่อคอลัมน์

FROM ชื่อตาราง

WHERE ชื่อคอลัมน์  ตัวดำเนินการ (Operator) ค่าข้อมูลที่ต้องการ

 

ตัวดำเนินการ Operators

 • =  เท่ากับ
 • <> ไม่เท่ากับ
 • > มากกว่า
 • < น้อยกว่า
 • >= มากกว่าหริอเท่ากับ
 • <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • BETWEEN ระหว่าง
 • LIKE คล้ายกัน

 

ตัวอย่าง

 • SELECT CusName,CusSurname,CusAge FROM Customer (เลือก ชื่อ นามสกุล อายุ จากตาราง Customer ทั้งหมด)


 • SELECT CusName,CusSurname,CusAge FROM Customer WHERE CusAge =25 (เลือก ชื่อ นามสกุล อายุ จากตาราง Customer ระบุเฉพาะคนที่มีอายุเท่ากับ 25)

 • SELECT CusName,CusSurname,CusAge FROM Customer WHERE CusAge >25 (เลือก ชื่อ นามสกุล อายุ จากตาราง Customer ระบุเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า 25)