SharingTraining

ARIT librarians seminare at Sripatum University

บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดีที่  29 มีนาคม 2555  เวลา  10.00 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุม Briefing Room สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  (อาคาร  11  ชั้น  3  โซน  C )

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดเชิงรุก พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถหลัก และความเป็นมืออาชีพของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  การแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการเสวนา พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพห้องสมุด และความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด