คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

เมื่อกดคลิกที่ภาพแล้วภาพเล็กลง ด้วย HTML5

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!doctype html>
<html>
<head><title>test HTML5</title></head>
<body>
<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”>
<script type=”text/javascript”>
function shrink()
{var img1=document.getElementById(“image1″);
var x=parseInt(img1.getAttribute(“width”));
x-=5;img1.setAttribute(“width”,x);}
</script>
<image id=”image1″ x=”20″ y=”20″ width=”200″ height=”200″xlink:href= “image1.gif” onclick=”shrink()” />
</svg></body></html>

วิธีทำต้อง Load รูปไปไว้ใน inetpub\wwwroot ก่อน

After click on the picture…picture get smaller and smaller