คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

การวาดวงกลมและตัวอักษร

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!doctype html>
<html>
<head><title>test HTML5</title></head>
<body>
<svg smlns=”http://www.w3.org/2000/” width=”300″ height =”300″>
<text style=”font-size:30; stroke:red” x=”10″ y=”170″>Hello SVG World </text><circle id=”redcircle” cx=”250″ cy=”250″ r=”50″ fill=”green” /></svg></body></html>