คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

Small picture down in HTML5

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!doctype html>
<html>
<head><title>Basic Animation HTML5 index31</title></head>
<body>
<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”
xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”>
<circle cx=”200″ cy=”200″ r=”60″ fill=”red”>
<set attributeName=”r” to=”10″ begin=”3s” dur=”5s” />
</circle>
</svg>
</body>
</html>