คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

Moving down with HTML5

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!doctype html>
<html>
<head><title>Basic Animation Moving Down HTML5 Index29</title></head>
<body>
<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”>

<rect x=”50″ y=”50″ height=”110″ width=”110″ style=”stroke:#ff0000; fill:#ccccff”>
<animate attributeName=”y” from=”50″ to=”150″ begin=”0″ dur=”5s” />
</rect>
</svg>
</body>
</html>