คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

เปลี่ยนสี ด้วย HTML5

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!doctype html><html><head><title>Basic Animation Color HTML5 Index28</title></head><body><svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”>

<rect x=”300″ y=”300″ height=”110″ width=”110″ style=”stroke:#ff0000; fill:#ccccff”><animateColor attributeName=”fill” from=”rgb(100%,0%,0%)” to=”orange” begin=”0″ dur=”5s”</rect>

</svg></body></html>