คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

Moon move around the Earth

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!doctype html>
<html>
<head><title>Moon move around the Sun HTML5 index35</title></head>
<body>
<svg>
<g id=’Earth’ transform=’translate(200,200)’>
<circle cx=’347′ cy=’87′ r=’10′ fill=’blue’ />
<path id=’orbitMoon’ d=’M370,79 a30,17 0 1,0 1,1 z’  fill=’none’ stroke=’gray’ stroke-width=’1′ />
<circle cx=’0′ cy=’0′ r=’5′ fill=’yellow’ stroke=’black’ stroke-width=’1′ >
<animateMotion dur=’2.8s’ fill=’freeze’ repeatCount=’indefinite’ >
<mpath xlink:href=’#orbitMoon’ />
</animateMotion >
</circle>
</g>
</svg>
</body>
</html>

พระจันทร์สีเหลืองจะหมุนรอบโลกสีฟ้าเป็นวงรี