คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

click หยุด click เดิน HTML5

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
body {
margin: 0px;
padding: 0px;
}
#myCanvas {
border: 1px solid #9C9898;
}
</style>
<script>
window.requestAnimFrame = (function(callback){
return window.requestAnimationFrame ||
window.webkitRequestAnimationFrame ||
window.mozRequestAnimationFrame ||
window.oRequestAnimationFrame ||
window.msRequestAnimationFrame ||
function(callback){
window.setTimeout(callback, 1000 / 60);
};
})();
function drawRect(myRectangle){
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
var context = canvas.getContext("2d");
context.beginPath();
context.rect(myRectangle.x, myRectangle.y, myRectangle.width, myRectangle.height);
context.fillStyle = "#8ED6FF";
context.fill();
context.lineWidth = myRectangle.borderWidth;
context.strokeStyle = "black";
context.stroke();
}
function animate(lastTime, myRectangle, animProp){
if (animProp.animate) {
var canvas = document.getElementById("myCanvas");
var context = canvas.getContext("2d");
// update
var date = new Date();
var time = date.getTime();
var timeDiff = time - lastTime;
var linearSpeed = 100;
// pixels / second
var linearDistEachFrame = linearSpeed * timeDiff / 1000;
var currentX = myRectangle.x;
if (currentX < canvas.width - myRectangle.width - myRectangle.borderWidth / 2) {
var newX = currentX + linearDistEachFrame;
myRectangle.x = newX;
}
lastTime = time;
// clear
context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
// draw
drawRect(myRectangle);
// request new frame
requestAnimFrame(function(){
animate(lastTime, myRectangle, animProp);
});
}
}
window.onload = function(){
var myRectangle = {
x: 0,
y: 50,
width: 100,
height: 50,
borderWidth: 5
};
/*
* make the animation properties an object
* so that it can be modified by reference
* from an event
*/
var animProp = {
animate: false
};
// add click listener to canvas
document.getElementById("myCanvas").addEventListener("click", function(){
if (animProp.animate) {
animProp.animate = false;
}
else {
animProp.animate = true;
var date = new Date();
var time = date.getTime();
animate(time, myRectangle, animProp);
}
});
drawRect(myRectangle);
};
</script>
</head>
<body onmousedown="return false;">
<canvas id="myCanvas" width="578" height="200">
</canvas>
</body>
</html>