คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

วาดสี่เหลี่ยมมีเงา HTML5

โดย สมโภชน์ กุลธารารมณ์

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
body {
margin: 0px;
padding: 0px;
}
#myCanvas {
border: 1px solid #9C9898;
}
</style>
<script>
window.onload = function()
{
var canvas = document.getElementById(“myCanvas”);
var context = canvas.getContext(“2d”);
context.rect(188, 44, 200, 100);
context.fillStyle =”#8ED6FF”;
context.shadowColor = “#bbbbbb”;
context.shadowBlur = 20;
context.shadowOffsetX = 15;
context.shadowOffsetY = 15;
context.fill();
};
</script>
</head>
<body>
<canvas id=”myCanvas” width=”578″ height=”200″>
</canvas>
</body>
</html>