Sharing

Web Blog sharing with Faculty of Science and Technology

นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล และนายฉัตรชัย ศรีสม ถ่ายทอดความรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร วิธีการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม KM และการใช้งานโปรแกรม WordPress เพื่อสร้าง Web Blog สู่การบริหารจัดการคลังความรู้ ให้กับอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 9505 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร