คลังความรู้ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการสร้าง e-learning โดยใช้ โปรแกรม Photoshop

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการกับรูปภาพ เช่น การตกแต่ง / ตัดต่อรูปภาพเพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นบทเรียน e-learning ได้เพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

ตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบหรือแบบบทเรียน e-learning โดยใช้ โปรแกรม Photoshop

 

 

ขั้นตอนการทำ

1. File > new ( เลือกรูปแบบงานดังรูป)

2. ทำการสร้างเส้นไกด์ ( View > Ruler ) หรือ Ctrl + R เพื่อกำหนดกรอบให้กับรูปภาพ

 

3. เปิดไฟล์รูปที่ต้องการจะนำมาเป็น พื้นหลัง

4. ทำการตกแต่งรูปภาพดังนี้ Blur > Gaussain Blur หรือ Lens Blur ปรับค่าความ Blur ตามต้องการ จะได้ดังรูป

5. เมื่อได้ภาพพื้นหลังแล้วก็ทำการตกแต่งรูปแบบตามที่ต้องการ

ภาพทั้งหมดที่นามาตกแต่งได้มาจากการนาภาพแต่ละภาพมาตกแต่ง ปรับแสง และปรับขนาดรูปแบบเพื่อให้เกิดความพอดีกับรูปแบบที่ต้องการ

 

ตัวอย่างการสร้าง e-learning โดยใช้ โปรแกรม Photoshop