คลังความรู้ ระบบสารสนเทศ

คู่มือการใช้โปรแกรมปฏิทินประชุม/สัมมนา (ฉบับย่อ)

การเข้าใช้โปรแกรม

1.หน้าแรก มทร.พระนคร -> สารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร ->ปฏิทินการประชุม/สัมมนา

2. กด Login เข้าระบบ ใส่ Username /Password ของหน่วยงาน เลือกวันที่จะประชุมสัมมนา เช่น วันที่ 29

 

3. ใส่เรื่องที่จะประชุม เลือกประเภทการประชุมสัมมนา ใส่สถานที่ จำนวนวันที่ประชุม/สัมมนา รายละเอียดการประชุม/สัมมนา หรือกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา เสร็จแล้ว กด Save event


4. หลังจาก Save event แล้ว กด Calendar เพื่อดูปฏิทิน หรือ กด New event เพื่อเพิ่มรายการประชุม/สัมมนา

5. หากต้องการแก้ไข ให้กดที่ ชื่อรายการประชุม เพื่อเข้าไปแก้ไขการประชุมสัมมนา หรือ กด Delete เพื่อยกเลิก เมื่อแก้ไขเสร็จ กด Save event และ กด Calendar เพื่อดูปฏิทิน