Training

WALAI AutoLib V.1.3 training for RMUTP staff

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กันยายน 2553

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibเวอร์ชั่น 1.3) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม “WALAI AutoLib” เวอร์ชั่น 1.3 และเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรม “WALAI AutoLib” เวอร์ชั่น 1.02 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2553 ณห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์เทเวศร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 19 คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30,600 บาท

ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้มาพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม “WALAI AutoLib” เวอร์ชั่น 1.3 เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรม “WALAI AutoLib” เวอร์ชั่น 1.02 ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

อ่าน รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เวอร์ชั่น 1.3 ฉบับเต็ม