Training

Digital collection and Repository management system training for librarians

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) (การใช้งานระบบจัดการข้อมูล Digital collection และระบบจัดการสารสนเทศ Repository) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เรียนรู้การสร้างและปรับแต่งเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat เข้าใจการใช้งานระบบจัดการข้อมูล Digital Collectionและระบบจัดการสารสนเทศ Repository และสามารถบันทึกข้อมูล Metadata เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลDigital Collection และระบบจัดการสารสนเทศ Repository ได้ โดยจัดขึ้นวันที่ 5-8 สิงหาคม 2553 ณห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้อบรมรวม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน28,400 บาท ค่าโปรแกรม Adobe Acrobat Professional 9 Windows International English Retail85,000 บาท รวมทั้งสิ้น 113,400 บาท

ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.67 หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61.34 และผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 88.89 จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.67 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกัน

อ่าน รายงานผลการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดการข้อมูล Digital collection และระบบจัดการสารสนเทศ Repository ฉบับเต็ม