Study visit

รายงานการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กันยายน 2553

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) (โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาบุคคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสัมมนาการพัฒนาจิตบริการร่วมของพนักงานทั้งองค์กร สมรรถนะหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ลีลาวลัย รีสอร์ท จ.นครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 58 คน สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 300,171 บาท

ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำแนวทางในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ ที่สามารถสนองตอบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาจิตบริการร่วมของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

อ่าน รายงานการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับเต็ม