AdvertiseStudy visit

RMUTS and RMUTL study visit QA at ARIT

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มาศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร