Training

โครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณ

โครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณ

ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานงานด้านธุรการของคณะ สำนัก กอง สถาบัน

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ระหว่างเวลา 09.00 น. -16.00 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี


รายละเอียดโครงการพัฒนาทักษะงานสารบรรณ